ย้ายค่ายมาใช้ทรู (Truemove) | คำถามยอดฮิตที่มักเจอบ่อยๆ

1021

บริการย้ายค่ายเบอร์เดิม (Mobile Number Portability: MNP) คืออะไร

          บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ MNP (Mobile Number Portability) คือการที่ลูกค้าสามารถโอนย้ายเบอร์มือถือจากผู้ให้บริการรายเดิมไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ได้ โดยยังสามารถใช้เบอร์มือถือเบอร์เดิมได้ตามปกติ

หมายเหตุ : ความเร็วในการโอนย้ายขึ้นอยู่กับปริมาณคำขอโอนย้าย ณ ขณะนั้น

ระบบรายเดือน

 • แจ้งชื่อ นามสกุล ที่ตรงกับใบแจ้งหนี้ หรือ ตรงกับข้อมูลในระบบเครือข่ายเดิม
 • ไม่มียอดค้างชำระในระบบ
 • ไม่ติดสัญญาการใช้งานกับเครือข่ายเดิม

ระบบเติมเงิน

 • ลงทะเบียนซิมแบบมีชื่อ นามสกุล กับเครือข่ายเดิม
 • ไม่มียอดค้างชำระสำหรับยอดเงินที่ยืมจากเครือข่ายเดิม

 

ขั้นตอนการย้ายค่าย

 1. เช็คความพร้อมก่อนย้ายค่าย
 2. กรอกแบบฟอร์ม เลือกโปรโมชั่นพร้อมรับซิม
 3. รอดำเนินการย้ายค่ายภายใน 3 วัน และรอรับ SMS แจ้งวันโอนย้ายสำเร็จ

ข้อควรรู้

 • การขอย้ายค่ายใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์ ไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • นับจากวันที่ยื่นเอกสารขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการยื่นเอกสารและจำนวนคำขอใช้บริการ
 • ระหว่างการขอย้ายค่ายเบอร์ของท่านยังคงสามารถใช้งานได้ปกติ
 • สะดวกและรวดเร็วขึ้น กรุณานำใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินล่าสุดจากเครือข่ายเดิมมา เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่จดทะเบียนกับเครือข่ายเดิมได้อย่างถูกต้อง

 

ลูกค้าบุคคลธรรมดา

 • แบบคำขอบริการโอนย้าย กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ใช้บริการ
 • บัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
 • บัตรอื่นๆซึ่งมีภาพถ่ายออกให้โดยหน่วยงานราชการ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
 • กรณีมอบอำนาจ ต้องมีใบมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา

ลูกค้านิติบุคคล

 • แบบคำขอบริการโอนย้าย กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ใช้บริการ
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 3 เดือน พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ทุกหน้าพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม พร้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรณีมอบอำนาจ ต้องมีใบมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา

 

          ลูกค้าต่างเครือข่าย ย้ายค่ายมาเป็นทรูมูฟ เอช ยกเว้น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการย้ายค่ายเบอร์เดิม (จากเดิมเรียกเก็บ 29 บาท) ถึงจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

          การขอย้ายค่ายใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์ ไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากวันที่ยื่นเอกสาร ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการยื่นเอกสารและจำนวนคำขอใช้บริการ ทั้งนี้ ระหว่างการขอโอนย้ายค่ายเบอร์เดิม ลูกค้ายังคงสามารถใช้งานได้ปกติ

 

          ลูกค้าสามารถขอยกเลิกได้ที่ศูนย์บริการของผู้ให้บริการรายใหม่ที่ได้เคยยื่นคำขอโอนย้ายไว้เท่านั้น โดยจะต้องติดต่อเพื่อขอยกเลิกภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2 นับจากวันที่ยื่นคำขอ 

 

          ผู้สนใจย้ายค่ายเบอร์เดิม สามารถแสดงบัตรประชาชน และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น กรุณานำใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินล่าสุดจากเครือข่ายเดิมมาเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่จดทะเบียนกับเครือข่ายเดิมได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถขอดำเนินการได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
 • True Shop ทุกสาขา  
 • True Partner ตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ
 • 7-Eleven ทุกสาขา
 • http://www.wemall.com/truemove-h/mnp​

 

          สามารถย้ายเครือข่ายได้ เนื่องจากปัจจุบันกรณีย้ายเครือข่าย ยกเลิกการตรวจสอบเรื่องเงื่อนไข 90 วัน

 

          ระหว่างการโอนย้าย ลูกค้าสามารถใช้งานซิมเดิมได้ตามปกติ จนกว่าจะได้รับ SMS แจ้งวันโอนย้ายสำเร็จ เมื่อซิมเดิมใช้งานไม่ได้แล้ว 

 

          กรณีลูกค้าระบบเติมเงิน หากมีเงินหรือวันคงเหลือจากการใช้บริการกับผู้ให้บริการรายเดิม จะไม่ถูกโอนไปยังผู้ให้บริการรายใหม่